EURO 2022 Espoo – ensimmäinen kutsu papereille

Seuramme järjestämä EURO 2022 -konferenssi lähestyy ja nyt on aika avata puhujailmoittautuminen. Alta löydät virallisen kutsun. Konferenssin järjestetään 3-6.7.2022 Aalto-yliopiston kampuksella Espoossa. Viralliset nettisivut löydät osoitteesta http://www.euro2022espoo.com/ .

FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS
=======================================
We have the great pleasure of inviting you to take part in the 32nd EURO Conference to be organized in Espoo, Finland on 3-6 July, 2022.
 
The Scientific and Organization Committees, chaired by Dolores Romero Morales and Antti Punkka, along with Juuso Liesiö and Eeva Vilkkumaa, are preparing a conference to remember.
 
EURO 32nd Conference will be an excellent opportunity for the OR community to get together again in a pleasant atmosphere, and we are looking forward to meeting you in Espoo next summer!
 
 
PLENARY, KEYNOTE & TUTORIAL SPEAKERS:
=====================================
The scientific program will include outstanding plenary, keynote and tutorial talks. Please follow the Conference website www.euro2022espoo.com for more detailed information.
 
 
CALL FOR PAPERS AND SESSIONS:
=============================
Researchers, academics, practitioners, and students interested in any branch of Operational Research, mathematical modelling or economic analysis are invited to submit abstracts or organize sessions.
 
Invited and contributed papers will be organized in parallel sessions. In general, sessions are part of the Conference streams, and streams are grouped in different areas. The list of areas and streams is available at www.euro2022espoo.com.
 
No participant can present more than one paper at the Conference.
 
Abstract submission system will be available online on 29 October, via the Conference website www.euro2022espoo.com.
 
Abstracts: max. 1500 characters; submission deadline: March 4, 2022.
 
Researchers who wish to organize a stream or an invited session or contribute with a paper within an invited session should contact a PC member of the corresponding area.
 
 
IMPORTANT DATES:
================
Abstracts:
        Abstract submission start: Friday, October 29, 2022
        Abstract submission deadline: Friday, March 4, 2022

Seminaari: Miten mallit ohjaavat Suomen energiamurrosta?

Aika: tiistai 1.6. klo 14-17
Paikka: Zoom-videokonferenssi: https://aalto.zoom.us/j/63784731376
Ilmoittautuminen seminaariin on sulkeutunut, mutta voit liittyä mukaan yllä olevan linkin kautta ilman ilmoittautumistakin.

FORS järjestää yhdessä Energiaekonomistit ry:n kanssa seminaarin otsikolla “Miten mallit ohjaavat Suomen energiamurrosta?”. Tarkoituksena on keskustella erilaisista energiaan liittyvistä malleista ja miten ne ohjaavat energiamurrosta Suomessa – mitä vaikutuksia niillä on tai on ollut päätöksenteossa ja tehdyissä ratkaisuissa. Puhujat edustavat eri tahoja Suomen energiapäätöksenteossa ja -analyysissa ja antavat kattavan kuvan mallien käyttöön ja rooliin.

OHJELMA:

14:00 avajaissanat Tommi Ekholm
14:10-14:40 Ilkka Keppo: ”Energiajärjestelmä, talous ja ympäristö – yhdistettyjen mallien käyttö mahdollisuuksien kartoitukseen”
14:40-15:10 Jari Miettinen: “Mallit ja niiden mahdollinen rooli energiamarkkinoilla”
15:10-15:20 Tauko
15:20-15:50 Risto Kuusi: “Fingridin Verkkovisio”
15:50-16:20 Mikael Collan: ”Kauas mallit karkaavat – suomalainen sähkönsiirron tuotonvalvontamalli ja mitä voi tapahtua, kun malli ja todellisuus erkanevat toisistaan?”
16:20-16:50 Paneeli (puhujat + juontaja)
16:50 Lopetus

PUHUJAT:

“Fingridin Verkkovisio”
Risto Kuusi
vanhempi asiantuntija, Fingrid


”Kauas mallit karkaavat – suomalainen sähkönsiirron tuotonvalvontamalli ja mitä voi tapahtua, kun malli ja todellisuus erkanevat toisistaan?”
Mikael Collan
ylijohtaja, VATT


“Integrated assessment and energy system models – exploring the possibility space”
Ilkka Keppo
professori, Aalto-yliopisto


“Mallit ja niiden mahdollinen rooli energiamarkkinoilla”
Jari Miettinen
Head of Energy Modeling, Fortum

Seminaari on maksuton.

Ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin?

TkT Tommi Ekholm
Tutkimusprofessori (ilmastonmuutoksen hillintä), Ilmatieteen laitos

Voiko operaatiotutkimuksen menetelmillä ratkoa viheliäisiä ongelmia (wicked problems)? Horst Rittel esitteli vuonna 1967 tämän käsitteen, joka tarkoittaa useita ristiriitaisia tavoitteita ja päätöksentekijöitä käsittäviä tilanteita, joissa informaatio on epätäydellistä ja mahdollisesti ristiriitaista. Perinteisten operaatiotutkimuksen työkalujen mielessä tämänkaltainen päätöksentekotilanne on huonosti määritelty: sille ei voida ilmaista tavoitteita, päätösvaihtoehtoja eikä vaihtoehdoista seuraavia lopputulemia.

Käsitteen puolesta vastaus on ei: mikäli ongelma voitaisiin ratkaista, se ei olisi alun perinkään viheliäinen ongelma. Sen sijaan operaatiotutkimus voi auttaa hahmottelemaan ratkaisuja ja niiden mahdollisia vaikutuksia, esimerkiksi yksi perspektiivi tai tavoite kerrallaan. Tätä kautta ongelmalle voidaan saada tarkempaa muotoa ja rakennetta.

Operaatiotutkimuksessa käytettyjen formaalien ja kvantitatiivisten mallien etu on niiden eksplisiittinen luonne. Niissä kerrotaan tarkkaan, miten asioita arvioidaan ja arvotetaan, sekä miten maailman oletetaan toimivan. Tätä kautta mallien kautta saadut ratkaisut altistetaan kritiikille, joka auttaa tunnistamaan miten menetelmiä ja ehdotettuja ratkaisuja tulisi kehittää.

Tässä piileekin sudenkuoppa. Mallit voivat antaa kuvan, että ongelma tunnetaan läpikotaisin. Optimointialgoritmi antaa ratkaisun kymmenen desimaalin tarkkuudella ja mallin käyttäjä voi rohkeana esittää sen olevan Optimi. Viheliäinen ongelma on kesytetty.

Mallien tarkkuus on kuitenkin näennäistä. Mallista puuttuu aina osa todellisuudesta, eikä ratkaisu ole koskaan pilkulleen oikein. Viheliäisten ongelmien tapauksessa laskentamallit antavat tarkan vastauksen epätarkkaan ongelmaan. On tunnistettava ja tunnustettava, että ehdotettujen ratkaisuiden tulee olla debatin alla, ja tämä debatti voi antaa ideoita siihen, miten mallinnusta tulisi kehittää parempien ratkaisujen löytämiseksi. Jos luulee kesyttäneensä viheliäisien ongelman, todellisuudessa siitä on lohkaistu vain palanen.

Ilmastonmuutos, joka on oma tutkimusaiheeni, täyttää monta viheliäisen ongelman tunnuspiirrettä. Ongelma ja sen ratkaisut ajoittuvat pitkälle aikavälille ja vaikuttaa sekä taloudellisiin että ei-taloudellisiin kysymyksiin. Pitkä aikaväli johtaa taloudellisissa kysymyksissä diskonttaukseen, mutta ei-taloudellisten vaikutusten osalta kysymys kääntyy eri sukupolvien väliseen tasa-arvoon, jonka diskonttaus on kiistanalaista. Ei ole myöskään selvää, miten ei-taloudellisia vaikutuksia, kuten elinolosuhteiden muutoksia tai lajien sukupuuttoa tulisi arvottaa, esimerkiksi suhteessa toisiinsa tai yhteiskunnan taloudelliseen hyvinvointiin. Asian ratkaisuun liittyvä päätöksenteko on seitsemän miljardin ihmisen käsissä, tai vähintään kahdensadan valtiojohtajan käsissä. Lisäksi sekä ratkaisuihin että vaikutuksiin liittyy huomattavaa epävarmuutta.

Vuonna 2018 taloustieteen Nobel-palkinto myönnettiin William Nordhausille, jonka talous- ja luonnontiedettä yhdistävä mallinnustyö aloitti kokonaan uuden tutkimussuuntauksen: ilmastotalouden ja ns. Inegrated Assessment -mallinnuksen. Hänen lähestymistapansa oli yksinkertaisuudessaan kuvata ilmastonmuutos ja sen vaikutukset talouskasvumallissa taloudellisina menetyksinä, jolloin mallille voidaan määrittää yksikäsitteinen tavoite maksimoida ihmiskunnan taloudellista hyötyä diskontattuna useiden vuosisatojen yli.

Lähestymistapa on saanut paljon kritiikkiä. Mm. reaalioptioiden pioneeri Robert Pindyck on esittänyt Nordhausin tekevän implisiittisesti merkittäviä arvovalintoja, lakaisevan epävarmuudet maton alle, sekä tulosten lähinnä heijastelevan oletuksia useista huonosti tunnetuista parametreista.

Itse allekirjoitan Pindyckin kritiikin pääpiirteissään. En pidä Nordhausin mallin antamia numeroita kovin luotettavina, saati hyödyllisinä käytännön päätöksentekoa ajatellen. Sen sijaan arvostan sitä, miten Nordhausin uraauurtava työ on antanut viheliäiselle ongelmalle muotoa ja tarttumapintaa, josta lähtien sitä voi lähestyä. Vaikka Nordhausin lähestymistavassa on merkittäviä puutteita, ilmasto-ongelman lähestymien eksplisiittisen laskentamallin avulla myös paljastaa tarkastelutavan heikkoudet ja miten sitä tulisi täydentää. Koko ongelman viheliäisyydestä kertoo kuitenkin se, että ongelmaan ei ole syntynyt lähes 30 vuoden kuluessa mitään uutta ja poikkeuksellista läpimurtoa.

Voisi ajatella, että mallien roolia viheliäisten ongelmien ratkaisussa tulee pohtia tarkkaan.

Jos viheliäiseen ongelmaan pyritään hakemaan optimiratkaisua, tavoitellaan mahdotonta. Ehkä maltillisempi tavoite olisi jo riittävä. Voidaan ehkä vain sulkea pois huonoja vaihtoehtoja, jolloin jäljelle jää vielä joukko eri tavoin tosiaan parempia ja huonompia ratkaisuja, mutta jotka ovat ehkä jollain tavalla hyväksyttäviä. Tällöin tulee elää sen kanssa, että ratkaisu on aina hieman epätyydyttävä.

Lopulta malli ei tee päätöksiä, vaan päätöksentekijä punnitsee kuinka hyvin mallilla saatava tuki päätöksenteolle kuvaa todellisuuden ongelmaa sen kaikessa viheliäisyydessään. Tällöin korostuu mallin ja sillä tehdyn analyysin uskottavuus, läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys. Harva päätöksentekijä ottaa vastaan informaatiota, jonka lähdettä ja taustaa hän ei ymmärrä.

Tällöinkään viheliäinen ongelma ei ole vielä kesytetty. Jäljelle jää vielä haaste usean päätöksentekijän tavoitteiden sovittamisesta yhteen. Ehkä näemme tulevaisuudessa uusia lähestymistapoja, jotka auttavat tämänkin näkökulman ratkaisemisessa hyväksyttävällä tavalla.

Kirjallisuutta:

Churchman, C.W. (1967) Wicked Problems. Management Science 14(4), ss. B-141 – B-142.

Ekholm, T. (2018). Climatic Cost-benefit Analysis Under Uncertainty and Learning on Climate Sensitivity and Damages. Ecological Economics 154, ss. 99–106.

Nordhaus, W.D. (1992) An Optimal Transition Path for Controlling Greenhouse Gases, Science 258, ss. 1315–1319.

Nordhaus, W.D. (2017) Revisiting the social cost of carbon. PNAS 114(7), ss. 1518–1523.

Pindyck, R. (2013) Climate Change Policy: What Do the Models Tell Us? Journal of Economic Literature 51(3), ss. 860–872.

Rittel, H. & Webber, M.M. (1973) Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences 4, ss. 155–169.

EURO Support for NATCOR bursaries

NATCOR (http://www.natcor.ac.uk/), a National Taught Course Centre in Operational Research, delivers taught courses to PhD students, from across Europe, on a number of different topics in OR. In 2021. it is anticipated that all courses will be offered online, at least until summer, with the potential for residential courses in the UK after that time.

EURO is advertising a competition for bursaries. The NATCOR course fees and accommodation (if applicable) will be funded by EURO for successful candidates. (Typically, accommodation for any residential courses will be for bed and breakfast). Any extra costs incurred will need to be settled personally.

EURO is pleased to announce the availability of a limited number of bursaries for PhD students to attend NATCOR courses. https://www.euro-online.org/web/pages/1568/natcor-bursaries

*NEW Behavioural OR and System Dynamics, 18-22 Jan 2021 – Online delivery
*Forecasting & Predictive Analysis, 22-26 February 2021 – Online Delivery
*Stochastic Modelling, April 2021 (Date to be confirmed)– Online Delivery
*Simulation, July 2021 (Date to be confirmed) – Online Delivery
*Combinatorial Optimization, September 2021 (Date to be confirmed)- Online Delivery

Applicants must be PhD students, from one of the EURO member countries or studying in one of the EURO member countries. (see https://www.euro-online.org/web/pages/1457/current-member-societies). Applicants must have good English Language skills as all NATCOR courses will be in English. Preference will be given to students in their first or second years, but all are welcome to apply. Preference will also be given to applicants who have not previously received support from EURO for NATCOR or other PhD schools.

To apply for a bursary, candidates from a EURO member society country, or studying in a EURO member society country, should submit a zip file containing the application form, their curriculum vitae (including their academic track record), a letter outlining their motivation to attend, and a letter of recommendation from their supervisor to https://www.euro-online.org/awards/natcor2021/registration.php

Applicants should declare on their application if they are receiving any additional support from their PhD funding body or other sponsor.

Important Dates

Deadline for applications: January 20, 2021

Notification of acceptance: February 15, 2021

Haastattelu: Vuoden OR-henkilö 2020 Peter Ylén

Suomen operaatiotutkimusseura on valinnut vuoden 2020 OR-henkilöksi VTT:n johtavan tutkijan), TkT Peter Ylénin. Ylén väitteli tohtoriksi vuonna 2001 Teknillisestä korkeakoulusta automaatio- ja systeemitekniikan alalta. VTT:llä Ylén on työskennellyt vuodesta 2005. Tätä ennen hän on toiminut InterQuest- ja Virable-yritysten johtotehtävissä sekä Vaasan yliopiston teollisen automaation professorina vuosina 2000-2001.

VTT:llä Peter Ylén on johtanut muun muassa systeemidynamiikan ja optimoinnin tutkimusryhmää sekä liiketoiminnan ekosysteemien ja ennakoinnin tutkimusaluetta sekä Työn murroksen painopistealuetta.  Tällä hetkellä hän vetää vaikutusten arvioinnin tutkimusryhmää. Näissä tehtävissään hän edistää systeemisten ratkaisujen käyttöönottoa erilaisten monimutkaisten teknisten, taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien arvioinnissa ja kehittämisessä. Viimeaikaisia esimerkkejä Ylénin tutkimuskohteista ovat täsmälääketieteen ekosysteemit, mediaekosysteemien liiketoimintamallit sekä asiakaslähtöiset hyvinvointipalvelut. Ylén on ollut mukana useassa EU:n ja Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa, ja on tähänastisen uransa aikana julkaissut lähes 70 tieteellistä artikkelia ja raporttia.

Kysyimme vuoden OR-henkilön näkemyksiä systeemitieteiden höydyistä monimutkaisten ongelmien ratkaisussa, automaatiotekniikan ja operaatiotutkimuksen eroista ja yhtäläisyyksistä, sekä systeemitieteiden opiskelijoiden tulevaisuudennäkymistä.

Olet työskennellyt jo pitkään monimutkaisten, systeemisten ongelmien parissa. Millaisia hyötyjä olet havainnut systeemitieteen menetelmien soveltamisessa tällaisten ongelmien tarkasteluun?

“Ihmisillä on taipumus keskittyä ajallisesti ja paikallisesti rajattuihin, itseä lähellä oleviin asioihin. Tämän johdosta monet systeemiset takaisinkytkennät vaikuttavat riippumattomilta ulkoisilta muuttujilta. Systeemitieteen menetelmät ovat erinomaisia työkaluja taisteluun rajallista ajattelua ja osaoptimointia vastaan.”

Digitalisaatio, analytiikka ja tekoäly ovat kaikkein huulilla. Ovatko systeemitieteen menetelmien sovellusmahdollisuudet parantuneet trendin myötä?

“Sovelluspotentiaali systeemitieteiden menetelmille on parantunut merkittävästi.  Dataa ja laskentakapasiteettia on runsaasti saatavilla, ja samalla pöhinä digitalisaatiosta, analytiikasta ja tekoälystä on muuttanut asenteita tietopohjaista päätöksentekoa kohtaan. Tämä on toisaalta ylikorostanut datan ja analytiikan merkitystä narratiivisten systeemitieteiden kustannuksella tulevaisuuden hahmottamisessa.  Data kuvaa kuitenkin vain osaa systeemin merkittävistä suureista ja näitäkin vain historian ja nykytilan kantilta. Kun tarkastellaan nopeasti muuttuvaa systeemiä, kovalla datalla tehdyn ennustemallin aikahorisontti on melko lyhyt.  Epämuodollisen tiedon ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmien hyödyntäminen data-analytiikan tueksi olisi olennaista.”

Kuinka systeemitieteet mielestäsi eroavat muusta ”datapöhinästä”?

“Datapöhinä pitää sisällään kaiken tietokannoista, standardeista, arkkitehtuureista, datafuusiosta, jne., joita ei teknisellä tasolla usein lasketa mukaan systeemitieteisiin. Systeemitieteet taas pitävät sisällään sekä kvantitatiivisen datapohjaisen analyysin ja kvalitatiivisen asiantuntija-analyysin.  Tämä on kuitenkin veteen piirretty viiva ja määrittelyistä kiinni.  IT-asiantuntijoiden mielestä kaikki tämä on IT:tä ja systeemiteoreetikoiden mielestä taas systeemitieteitä.”

Automaatio- ja systeemitekniikka sekä operaatiotutkimus voidaan lukea kuuluviksi systeemitieteisiin. Mitkä ovat oman erikoisalasi eli automaatio-, säätö- ja systeemitekniikan erityispiirteet yleisempiin systeemitieteisiin verrattuna?

“Yleisesti katsottuna systeemitieteet keskittyvät takaisinkytkentöjen ja dynaamisten järjestelmien ymmärtämiseen. Historiallisesti automaatiotekniikan fokus on ollut autonomisissa systeemeissä, säätöteoriassa ja teknisissä sovelluksissa, kun taas systeemitieteiden alue on ollut huomattavasti laajempi sekä sovellusten että menetelmien osalta.  Tämä pieni ero on kuitenkin pienenemässä, kun automaatioratkaisut tulevat yhä kompleksisempien korkean tason systeemien hallintaan.  Tämä kehitys on luonnollista jatkumoa yksittäisen säätöpiirin problematiikan laajenemisesta monimutkaisempien ristikkäin kytkettyjen ja jopa tehtaanlaajuisten systeemien hallintaan.  Nykyään puhutaan liiketoimintaekosysteemien digitaalisista kaksosista, organisaatioiden päätöksenteon automaatiosta, jne.”

Millaisena näet systeemitieteiden tulevaisuuden? Onko näköpiirissä uusia sovelluskohteita, menetelmäkehitystä tai ristiinpölytystä muiden tieteenalojen kanssa?

“Kaikki asiat meidän ympärillämme koostuvat systeemeistä, joten systeemitieteet ovat erittäin relevantteja tulevaisuudessakin.  Dataa on enemmän kuten myös resursseja sen käsittelyyn.  Lisäksi hajautettujen systeemien lisääntyessä ja toimintaympäristön kiihtyvässä muutosnopeudessa on yhä suurempi tarve systeemitieteille ympäröivän maailman ymmärtämisessä ja toiminnan hallitsemisessa.

Merkittävä ristiinpölytysalue on kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien fuusio. Data- ja matemaattislähtöiset kvantitatiiviset menetelmät ja kvalitatiiviset menetelmät (kuten ennakointi, palvelumuotoilu, juurruttaminen ja vaikutusten arviointi) hyötyvät merkittävästi toisistaan.”

Mitä vinkkejä antaisit tulevia uranäkymiä pohtiville operaatiotutkimuksen tai automaatio- ja systeemitekniikan opiskelijoille?

“Tärkein vinkki on, että systeemitieteitä kannattaa opiskella – ne valmistavat kaikkeen mahdolliseen.  Mikäli hallitsee systeemi- ja operaatiotutkimuksen menetelmiä, niin voi aina halutessaan vaihtaa uraansa ja toimialueita kuin sukkaa.  Omalla kohdalla sovellusalueita ovat kaikki haastavat systeemit vaihtelevilla toimialoilla, kuten alueellinen kiertotalous, traumaattisen aivovaurion hoitoketju, nuorten syrjäytyminen ja mielenterveys, verkottunut projektiliiketoiminta, kaupunkisuunnittelu, ekosysteemien rakentaminen, tulevaisuuden liikenne – ja tässä on vain muutamia poimintoja. “

Data and models in healthcare: how to make justifiable decisions in a complex system? | Nov 3rd, 2020

Due to the COVID-19 situation, THE EVENT WILL BE ORGANIZED AS A WEBINAR – NO ON-SITE PARTICIPATION

Join the seminar:
https://aalto.zoom.us/j/61917631217

FORS and the Finnish Society of Automation will organize a joint seminar on November 3rd, 2020 14:00-18:00. The seminar discusses the role and opportunities of data and modeling in various parts of the health care system. The speakers represent both academic research and application in business and public service.

Due to the current COVID-19 pandemic, the seminar is organized as a webinar. All participants will receive webinar details shortly before the event. (This has changed from the original hybrid model idea. In short, now there will be no physical event. )

Register here!

Program

“System dynamics and design thinking as tools for making sense of complicated societal ecosystems”
Peter Ylén, Principal  Scientist/Team Leader, VTT

“Healthcare operations management – from data to knowledge”
Toni Ruohonen, CEO, Synesa

Combining register data and CGE modelling –  pension, social and health care cost  projections in the FINAGE model
Juha Honkatukia, Research Manager, THL

“Automation on Biomedical Micro- and Nanodevices and their Applications”
Pasi Kallio, Professor, Vice Dean for Research
Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University

“Modelling population screening programmes – colorectal cancer screening in Finland”
Ellie Dillon, doctoral candidate, Aalto University School of Business

“Optimizing epidemic control decisions with simulators – case COVID-19”
Lauri Neuvonen, doctoral candidate, Aalto University School of Business

Timeline

14:00 Welcome

14:10 OR person of the year

14:15 ”System dynamics and design thinking as tools for making sense of complicated societal ecosystems”
Peter
Ylén, Principal  Scientist/Team Leader, VTT

15:00 ”Healthcare operations management – from data to knowledge”
Toni Ruohonen, CEO, Synesa

15:25 Combining register data and CGE modelling –  pension, social and health care cost  projections in the FINAGE model
Juha Honkatukia, Research Manager, THL

15:50 Break

16:05 “Automation on Biomedical Micro- and Nanodevices and their Applications”
Pasi Kallio, Professor, Vice Dean for Research
Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University

16:30 “Modelling population screening programmes – colorectal cancer screening in Finland”
Ellie Dillon, doctoral candidate, Aalto University School of Business

16:55 “Optimizing epidemic control decisions with simulators – case COVID-19”
Lauri Neuvonen, doctoral candidate, Aalto University School of Business

17:20 Panel Discussion

17:50 Closing


The seminar is organized as a webinar (details will be provided for participants prior to event). Participation is free.

Registration has ended. Queries and late registrations: sihteeri ät operaatiotutkimus.fi

This event is sponsored by:
Aalto Health Platform

Suomalainen Weoptit optimointijätti Gurobin ensimmäiseksi Premier-tason konsultointikumppaniksi Pohjoismaissa

IT-konsultointiyhtiö Visma Consultingin tytäryhtiö Weoptit Oy on Gurobin ensimmäinen Premier-tason kumppani Pohjoismaissa. Weoptit on optimointiratkaisujen toimittaja ja Gurobi puolestaan on maailman johtava optimointityökalujen kehittäjä.

Weoptit on optimointiratkaisuiden toimittaja, joka on tunnettu muun muassa innovaatioistaan reittioptimoinnin, logistiikan sekä tuotannon suunnittelun ja aikataulutuksen osalta. Weoptit liittyi osaksi Visma Consulting Oy:tä yrityskaupan yhteydessä vuonna 2018. Gurobi puolestaan on maailman johtava optimointityökalujen kehittäjä, jonka tuotteita käytetään laajasti maailman suurimmissa yrityksissä tukemaan päätöksentekoa monimutkaisissa liiketoiminnan ongelmissa. Muun muassa Microsoft, Ferrari ja Walmart ovat Gurobin asiakkaita. Gurobin merkittävin tuote on maailman nopein ja tehokkain geneerinen optimointimoottori, Gurobi Optimizer.

Weoptit Oy:n perustaja Olli Bräysy valittiin vuoden OR-henkilöksi vuonna 2013!

Weoptit on nyt valittu Gurobin ensimmäiseksi Premier-tason kumppaniksi Pohjoismaissa. Aiemmin Premier-tason kumppaneita on ollut maailmanlaajuisesti vain kahdeksan, joista kaksi Euroopassa. Premier-tason kumppanuus on osoitus vahvasta optimoinnin osaamisesta.

Optimointiteknologiasta on suurta hyötyä etenkin operatiivisen tason suunnitteluongelmissa, kuten vuorolistojen muodostamisessa, tuotannon aikataulutuksessa tai ajoneuvojen reittien määrittelyssä. Tämän kaltaisissa ongelmissa muuttujien sekä huomioitavien tekijöiden määrä on hyvin suuri, mikä tekee ongelmista erittäin haastavia. Tehokkaan optimointimoottorin avulla tietokoneen valmius tukea ihmistä monimutkaisissa suunnittelutehtävissä nousee täysin uudelle tasolle.

Perinteiset ohjelmistot jotka eivät hyödynnä optimointia, pystyvät tarkistamaan ja pisteyttämään ihmisen luomia suunnitelmia. Uuden sukupolven optimointiohjelmistot puolestaan mahdollistavat suosittelevan analytiikan hyödyntämisen. Ne kykenevät luomaan reunaehtojen puitteissa tavoitteiden kannalta optimoituja ehdotuksia.

”Kumppanuus alleviivaa sitä osaamiskeskittymää mikä Weoptitilla on. Käytämme Gurobia, koska meille tuloksen laatu on kaikki kaikessa. Jo muutaman prosenttiyksikön parannus tuloksen laadussa sekä optimoinnin nopeudessa saattaa tarkoittaa miljoonien eurojen säästöjä asiakkaillemme”, kertoo Joonas Ollila, Weoptit Oy:n toimitusjohtaja.

Gurobi Consulting Premier Partner -ohjelma
Gurobi Optimization tuottaa maailman nopeinta ja tehokkainta matemaattisen optimoinnin ratkaisinta – Gurobi Optimizeria – jota käyttää johtavat kansainväliset yhtiöt yli 40 toimialalla ratkaisemaan monimutkaisia liiketoiminnan ongelmia ja tekemään automatisoituja päätöksiä jotka optimoivat näiden tehokkuuden sekä kannattavuuden. Gurobi Consulting Partner -ohjelma on suunniteltu vahvistamaan suhteita kumppanien, heidän asiakkaidensa sekä Gurobin välillä. Premier-kumppaneillamme on vahvat näytöt Gurobin käyttämisestä lukuisissa asiakasprojekteissa.

Artikkeli perustuu Visman lehdistötiedotteeseen: https://media.visma.fi/pressreleases/visman-tytaeryhtioe-weoptit-optimointijaetti-gurobin-ensimmaeiseksi-premier-tason-kumppaniksi-pohjoismaissa-3018641

SYKE etsii erikoistutkijaa (ekosysteemimallintajaa) monipuolisiin tutkimustehtäviin

“Tutkimuksesi koskee maa- ja vesiekosysteemien kasvihuonekaasutaseita ja ainevirtoja (esim. hiili, typpi) erilaisilla alueellisilla tasoilla (intensiivipaikat, valuma-alueet ja laajemmat alueet). Tehtäviisi kuuluu tiedon kerääminen, tilastollisten ja prosessipohjaisten mallien soveltaminen ja kehittäminen sekä skenaarioanalyysi, mukaan lukien maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi. Toimit yhteistyössä SYKEn ja muiden koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten poikkitieteellisten ryhmien kanssa. Näiden tiimien kanssa kirjoitat tieteellisiä julkaisuja ja asiantuntijaraportteja. Edistät myös ulkopuolisen rahoituksen saamista ja johdat omia tutkimushankkeita ryhmämme kansainvälisessä tutkimusympäristössä. Lisäksi osallistut mallinnuksen kehittämiseen SYKEssä. Lopullinen tehtävänkuva määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. ” lue lisää

UPM recruits Senior Specialist, Advanced Process Control, Asset Management

UPM is looking for a Senior Specialist, Advanced Process Control, Asset Management to work together with UPM Communication Papers to analyze and solve data-oriented business challenges with Advanced Process Controls (APC). They consider both junior candidates with good technical skills, or senior candidates with several years of relevant work experience. The position can be at any of UPM Communication Papers facilities in Finland or Germany. read more

EURO WISDOM Forum (Women In Society: Doing Operational Research and Management Science) & first webinar

Relaying the following message from EURO


Following the EURO 2018 Women in Science and EURO 2019 Women in OR sessions, interested members of the OR community are working with the EURO Executive Committee on an initiative to create the EURO WISDOM Forum (Women In Society: Doing Operational Research and Management Science).

This initiative restates the need for gender main-streaming and affirms that OR/MS can offer exciting opportunities for all women if they have equal access to resources and adequate training. Gender main-streaming aims to integrate a gender dimension into existing institutions and practices in order to achieve meaningful gender equality.

WISDOM is a forum to support, empower, and encourage the participation of all genders in OR/MS within EURO. In particular, it aims to promote inclusivity by the following actions:1. Advise/make recommendations/highlight best practices to the EURO executive on issues facing women in OR. Such guidelines can be disseminated to EURO member societies and Working Groups. Positive progress, outcomes and activities of member societies can serve as a template for other member societies;2. Promote championing, networking and mentoring, particularly of women at the early stages of their career in OR;3. Promote a conversation around how OR can be utilised to help create a diverse and inclusive future.

In January 2020, all EURO member societies were invited to nominate one or two members to participate in establishing the EURO WISDOM Forum. At the moment, the WISDOM Forum organising committee (OC) includes 21 members from 10 European OR societies including two EURO representatives, the EURO Vice Presidents Julia Bennell and Claudia Archetti. The chair of the WISDOM OC is Paula Carroll and the Secretary is Annunziata Esposito Amideo, both from the University College Dublin, Ireland.

The WISDOM Forum will operate through three subcommittees focusing on Research, Events and Public Relations (PR). The subcommittees chairs are: Research : Paula Carroll, Events :
Renata Mansini (University of Brescia ,Italy), and PR: Tatiana Tchemisova (University of Aveiro, Portugal).Our first event is a webinar on “Bias/Fairness and Artificial Intelligence”. You can register for the webinar and subscribe to WISDOM Forum updates by emailing WISDOM@euro-online.org.
Webinar Format* Expert panellists explains data bias in their respective disciplines and application areas (~10/15 minutes each);* Roundtable discussion with audience participation (~15 minutes).
Panellists

Prof Alan Smeaton is Professor of Computing at Dublin City University, Ireland and a Founding Director of the Insight Centre for Data Analytics at DCU. He will speak on Data bias in automatic image and video captioning and its impact. For more information about Alan see https://www.computing.dcu.ie/~asmeaton/

Dr Claire Gormley is an Associate Professor in the School of Mathematics and Statistics in University College Dublin, Ireland and a Funded Investigator in the Insight Centre for Data Analytics and the VistaMilk research centre. Her research develops novel statistical methods for the analysis of complex data arising from substantive problems. The methods solve applied problems across a range of disciplines, including epigenetics, metabolomics, genomics, social science, sports science and political science. She will speak on Be fair to the models: the importance of assumptions in data analytics and modelling. For more information about Claire see https://people.ucd.ie/claire.gormley;

Dr Fintan Costello, is an Associate Professor in the School of Computer Science, University College Dublin, Ireland. His research interests cover a number of different areas in computer science, psychology and maths. His main interests are: biases in human reasoning and decision making; processes of rational inference in cognition; the origins of bias and rationality in human thought; computational models of probabilistic reasoning; computational models of decision making. He will speak on Bias and rationality in human reasoning (and why the same biases apply to AI). For more information about Fintan see https://people.ucd.ie/fintan.costello.

Dr Susan Leavy is an Assistant Professor in the School of Information and Communication Studies, University College Dublin, Ireland with research interests in artificial intelligence and digital policy, developing interdisciplinary frameworks for the governance and regulation of machine learning algorithms. She will speak on Gender bias and Artificial Intelligence. For more information about Susan see https://people.ucd.ie/susan.leavy

FacilitatorDr Paula Carroll, UCD, Chair WISDOM Forum