Vuoden OR-henkilöt

“Vuoden OR-henkilön tulisi olla joku, joka käytännön työllään tai tutkimuksellaan on edistänyt merkittävästi operaatiotutkimuksen sovelluksia tai teoriaa.”

Vuoden 2023 OR-henkilö: Kaisa Miettinen

Kaisa Miettinen väitteli filosofian tohtoriksi matematiikan laitoksella tietotekniikan alalta Jyväskylän yliopistosta 1994 tutkimuksella On the Methodology of Multiobjective Optimization with Applications. Vuodesta 2007 hän on toiminut Jyväskylän yliopistossa teollisen optimoinnin professorina. Hän johtaa Monitavoiteoptimoinnin tutkimusryhmää, joka keskittyy monitavoiteoptimointiin, päätösanalytiikkaan ja moniin muihin optimoinnin sovelluksiin. Hän myös johtaa päätösanalytiikan profilointialaa Jyväskylän yliopistossa. Vuodesta 1987 lähtien hän on toiminut useissa opetus- ja tutkimustehtävissä, mukaan lukien dosentuuri Aalto-yliopistossa, ja hän on osoittanut merkittävää johtajuutta tieteellisessä yhteisössä. Research.com-sivuston mukaan, Kaisalla on yli 16 000 viittausta ja hänet on nimetty jo kahtena peräkkäisenä vuotena eniten siteeratuksi matemaatikoksi Suomessa.

Miettinen on toiminut myös Suomen Akatemian tutkijatohtorina, nuorempana ja vanhempana tutkijana sekä akatemiatutkijana, samoin kuin vierailevana tutkijana kansainvälisessä IIASA-tutkimuslaitoksessa Itävallassa ja Helsingin kauppakorkeakoulun vierailevana luennoitsijana ja talousmatematiikan professorina. Hän on toiminut professorina myös Tukholman teknillisessä korkeakoulussa. Miettinen toimi Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta, infrastruktuureista ja yliopiston tutkijakoulusta vastaavana vararehtorina vuosina 2012–2017.

Kaisa on toiminut kansainvälisen monikriteerisen päätöksenteon seuran (International Society on Multiple Criteria Decision Making) presidenttinä vuosina 2011-2015 sekä EUROn alaisen kansainvälisen EUROPT-työryhmän puheenjohtajana 2010-2012. Viime aikoina, Kaisa on toiminut Jyväskylän yliopiston yliopistokollegion puheenjohtajana vuosina 2021-2025 ja monissa luottamustehtävissä, kuten Julkaisufoorumin eri tehtävissä. Hän on ollut Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 2014. Hän on myös kontribuoinut merkittävästi tieteenalaansa, kuten kehittämällä ensimmäisen web-pohjaisen interaktiivisen monitavoiteoptimointiohjelmiston, WWW-NIMBUS:n. Hän on saanut tunnustusta palkintojen muodossa, kuten Helsingin kauppakorkeakoulun vuoden tutkija 2007, Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälä-palkinto ja MCDM-seuran Conference Chairmanship ja Georg Cantor -palkinnot; jälkimmäinen alan innovatiivisten ideoiden kehittämisestä. Syksyllä 2023 hän sai IT-tiedekunnan ansiomitalin uraauurtavasta työtä alallaan. Miettinen on myös toiminut Suomen Operaatiotutkimusseuran puheenjohtajana vuosina 2002-2003.

Vuoden 2022 OR-henkilö: Mikael Collan

Mikael Collan väitteli kauppatieteiden tohtoriksi vuonna 2004 Åbo Akademista. Vuosina 2004-2011 hän toimi mm. erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä Åbo Akademissa, Turun Yliopistossa ja Turun Ammattikorkeakoulussa. Vuodesta 2013 hän on toiminut LUT Yliopistossa strategisen rahoituksen professorina Lappeenrannassa.

Mikael Collan on toiminut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana vuoden 2021 alusta alkaen ja hän vastaa tutkimuskeskuksen johtamisesta ja kehittämisestä. Collanin tutkimusaiheisiin sisältyvät analytiikan käyttö liiketoiminnan tukemisessa, investointipäätöksenteko, kannattavuuslaskenta ja reaalioptiot. Collanilla on erilaisia tieteellisiä julkaisuja noin 200. Hän on myös toiminut Suomen Operaatiotutkimusseuran puheenjohtajana vuosina 2015-2017.

Vuoden 2021 OR-henkilö: Pekka Mild

Pekka Mild väitteli tohtoriksi vuonna 2017 Aalto yliopistosta operaatiotutkimuksen alalta, aiheenaan portfoliopäätöksenteko infrastruktuurin ja innovaatioiden johtamisessa. Työurallaan hän on toiminut liikkeenjohdon konsultoinnissa sekä sittemmin johtamassa analytiikan kehitystä MP INtelligence ja Caverion-yrityksissä.

Mild on töissään tuonut OR-menetelmiä osaksi liikenne- ja infrastruktuuripäätöksentekoa mm. useiden erilaisten optimointi- sekä monitavoitemallien avulla. Nykyisessä tehtävässään hän johtaa tiimiä, joka kehittää prediktiivistä analytiikkaa ja tekoälyä kunnossapidon päätöksien tukemiseksi. Laskennallisten menetelmien lisäksi Mild on hyödyntänyt myös pehmeän OR:n työkaluja, kuten ongelman jäsentelymenetelmiä.

Vuoden 2021 OR-henkilön palkinto myönnetään Mild:lle OR-mentelmien tuomisesta teoriasta käytäntöön sekä niiden soveltamisen juurruttamisesta etenkin infrastruktuuripäätöksenteon alalle.

Vuoden 2020 OR-henkilö: Peter Ylén

Ylén väitteli tohtoriksi vuonna 2001 Teknillisestä korkeakoulusta automaatio- ja systeemitekniikan alalta. VTT:llä Ylén on työskennellyt vuodesta 2005. Tätä ennen hän on toiminut InterQuest- ja Virable-yritysten johtotehtävissä sekä Vaasan yliopiston teollisen automaation professorina vuosina 2000-2001.

VTT:llä Peter Ylén on johtanut muun muassa systeemidynamiikan ja optimoinnin tutkimusryhmää sekä liiketoiminnan ekosysteemien ja ennakoinnin tutkimusaluetta sekä Työn murroksen painopistealuetta.  Tällä hetkellä hän vetää vaikutusten arvioinnin tutkimusryhmää. Näissä tehtävissään hän edistää systeemisten ratkaisujen käyttöönottoa erilaisten monimutkaisten teknisten, taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien arvioinnissa ja kehittämisessä. Viimeaikaisia esimerkkejä Ylénin tutkimuskohteista ovat täsmälääketieteen ekosysteemit, mediaekosysteemien liiketoimintamallit sekä asiakaslähtöiset hyvinvointipalvelut. Ylén on ollut mukana useassa EU:n ja Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa, ja on tähänastisen uransa aikana julkaissut lähes 70 tieteellistä artikkelia ja raporttia.

Voit lukea Peterin haastattelun blogistamme.

Vuoden 2019 OR-henkilö: Jyri Mustajoki

Jyri Mustajoki työskentelee erikoistutkijana SYKEn Vesien hallinta ja arvioinnit -ryhmässä. Hänen tutkimusalanaan on systeemianalyyttisten menetelmien soveltaminen, muun muassa vesiturvallisuuteen, vesien hoitoon, ravinteiden kiertoon ja kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Jyri Mustajoki väitteli tohtoriksi Teknillisen korkeakoulun Systeemianalyysin laboratoriosta vuonna 2007. Väitöskirjassaan hän kehitti monitavoitteisen arvopuuanalyysin menetelmiä ja tutki niiden käyttöä päätöstukijärjestelmissä.  Ennen siirtymistään SYKEn hän on työskennellyt tutkijana Teknillisessä korkeakoulussa sekä Suomen akatemian tutkijatohtorina Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.

Työllään Jyri Mustajoki on merkittävällä tavalla edistänyt operaatiotutkimuksen käyttöä ympäristöpäätöksenteossa. Hän on laatinut useita kansallisesti laajasti tunnettuja raportteja operaatiotutkimuksen menetelmien hyödyntämisestä ympäristöpäätöksenteossa ja julkaissut kymmeniä artikkeleita tutkimustuloksistaan kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Mustajoki on myös suunnitellut ja toteuttanut kansainvälisesti tunnettuja monitavoitteisen arvopuuanalyysin tietokoneohjelmistoja sekä toiminut FORSin johtokunnassa.

Vuoden 2018 OR-henkilö: Anssi Käki

Anssi Käki väitteli tohtoriksi Aalto-yliopiston Systeemianalyysin laboratoriosta vuonna 2014. Väitöskirjassaan hän kehitti päätöksentekomalleja toimitusverkkojen kysyntä- ja toimitusepävarmuuksien hallintaa.

Vuodesta 2014 lähtien Anssi Käki on työskennellyt UPM:llä ja perustanut sinne Advanced Analytics – ryhmän, jonka johtajana hän toimii. Ryhmä tukee UPM:n kaikkien liiketoiminta-alueiden päätöksentekoa hyödyntäen operaatiotutkimuksen malleja ja menetelmiä, mukaan lukien matemaattista optimointia, simulointia, tilastotiedettä ja koneoppimista. Käen johdolla ryhmä on toteuttanut useita menestyksekkäitä mallinnusprojekteja esimerkiksi toimitusketjunhallinnan, rahoituksen ja myyntianalytiikan alueilla.  Lisäksi Käki on tuottanut operaatiotutkimuksen työkaluihin perehdyttävää koulutusta UPM:n henkilöstölle.

Työllään Anssi Käki on merkittävällä tavalla edistänyt operaatiotutkimuksen käyttöä suomalaisissa yrityksissä. Käki on ollut aktiivinen yritysten ja yliopistoiden välisen yhteistyön edistäjä. Hän on laatinut tieteellisiä artikkeleja yhteistyössä akateemisten tutkijoiden kanssa, toiminut useiden diplomitöiden ohjaajana ja osallistunut sekä FORSin että kansainvälisten tieteellisten järjestöjen toimintaan.

Vuoden 2016 OR-henkilö: Marja-Liisa Siikonen

TkT Marja-Liisa Siikonen on johtava tutkija hissiliikenteen mallinnuksen alalla. Työssään hän on kehittänyt innovatiivisia lähestymistapoja rakennusten henkilövirtojen suunnitteluun soveltaen erilaisia operaatiotutkimuksen menetelmiä, kuten optimointia, simulointia ja tilastoanalyysia.

Vuodesta 2001 lähtien Siikosen tutkijaryhmä KONE Oyj:ssä on tehnyt tiivistä yhteistyötä Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen kanssa. Tämän yhteistyön puitteissa Siikonen on ohjannut useita diplomitöitä optimointi- ja evakuointitutkimuksen alalta sekä toiminut ohjaajana neljälle tohtoriopiskelijalle. Siikosella on tähän mennessä yli 80 tieteellistä julkaisua sekä yli 200 hissijärjestelmien kehittämiseen liittyvää patenttia.

Vuoden 2015 OR-henkilö: Kai Virtanen

Kai Virtanen valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 1996 ja väitteli tohtoriksi vuonna 2005 Teknillisestä korkeakoulusta. Hän on kuulunut Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen Systeemianalyysin laboratorion tutkimusryhmän henkilökuntaan jo pitkään. Kai Virtasen tutkimusryhmä on tehnyt yli 20 vuoden ajan yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa. Tämän johdosta vuonna 2012 Puolustusvoimat luovuttivat Virtaselle sotilasansiomitalin. Hän on myös Maanpuolustuskorkeakoulun Operaatiotaidon ja taktiikan laitoksen operaatiotutkimuksen dosentti. Lisäksi vuonna 2013 hänet nimitettiin Professor of Practice –tehtävään Matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle. Professuurin ala on operaatiotutkimus.

Virtasella on monipuolinen opetus- ja tutkimuskokemus systeemi- ja operaatiotutkimuksen sekä dynaamisten systeemien mallintamisen aloilta. Hänen tutkimuskenttänsä painopistealueina on Bayes-verkot, dynaaminen optimointi ja differentiaalipelit sekä simulointi. Hän ohjannut useita näitä aihepiirejä käsitteleviä väitöskirja-, diplomi- ja muita opinnäytetöitä sekä julkaissut yli 50 vertaisarvioitua lehti- ja konferenssiartikkelia.

Virtasen tutkimusryhmä on soveltanut ja kehittänyt optimointi- ja simulointimenetelmiä sekä päätösanalyysin tarjoamia tekniikoita ilmataistelun ja ilmaoperaatioiden suunnitteluun sekä ilmavalvontajärjestelmän ja lentoteknisen tukeutumisjärjestelmän käytön tukemiseen. Hankkeissa kehitettyjä esimerkiksi dynaamisten optimointitehtävien ja differentiaalipelien numeerisia ratkaisumenetelmiä, simulointitulosten analysointimenetelmiä ja päätöksenteon tukimalleja voidaan hyödyntää myös siviilimaailman sovelluksissa, kuten talous-, energia- ja ympäristösovelluksissa.

Vuoden 2014 OR-henkilö: Ville Brummer

Valinta myönnettiin tunnustuksena TkT Ville Brummerin uraauurtavasta työstä rauhanvälityksen ja konfliktien ehkäisemisen parissa. Brummer on ensimmäisiä OR-tutkijoita tällä kentällä, millä hän on ansiokkaasti edistänyt päätösanalyyttisten menetelmiä käyttöä.

Vuosi 2014 oli Brummerin seitsemäs vuosi Nobelin rauhanpalkinnolla palkitun presidentti Martti Ahtisaaren perustamassa rauhanvälitysjärjestössä Crisis Management Initiative (CMI). Brummer on työskennellyt menetelmäkehityksen parissa vuodesta 2008. Vuosina 2010 – 2013 nän johti CMI:n tutkimus- ja kehitysyksikköä, mistä lähtien hän on toiminut CMI:n ohjelmajohtajana.

Vuonna 2010 valmistuneen väitöskirjansa Brummer teki Aalto-yliopiston systeemianalyysin laboratoriossa. Väitöskirjassaan hän kehitti ja sovelsi ennakointi- ja priorisointimenetelmiä innovaatioverkostojen päätöksenteon tukena.

Vuoden 2013 OR-henkilö: Olli Bräysy

Vaasan yliopistosta vuonna 2001 kauppatieteiden tohtoriksi väitellyt Olli Bräysy valittiin Suomen Operaatiotutkimusseuran toimesta vuoden 2013 OR henkilöksi. Bräysy on kansainvälisesti tunnettu heuristisen optimoinnin asiantuntija, hänen pyrkimyksenään on yhdistää optimoinnin akateeminen tutkimus ja käytännön soveltaminen.

Menetelmäkehityksen ja tutkimuksen ohella Bräysy on ollut aktiivinen käytannön ongelmien ratkaisemisessa, toimien asiantuntijana optimointiprojekteissa Suomessa ja ulkomailla. Projektit ovat käsitelleet pääasiassa logistiikkaa, mutta myös työajan- ja resurssienhallintaa sekä tuotannonsuunnittelua. Esimerkiksi kotihoidon optimoinnissa on päästy jopa yli 60% säästöihin lähtötilanteeseen verrattuna. Projektien lisäksi Bräysy on ollut mukana useiden kansainvälisen tason optimointisoftien kehitystyössä.

Tohtorintutkintonsa jälkeen Bräysy lähti töihin Norjaan ja on myöhemmin toiminut vierailevana tutkijana mm. Montrealissa, Antwerpenissä ja Bolognassa. Kotimaassa Bräysy on työskennellyt yliopistopuolella Jyväskylässä, Vaasassa ja Kuopiossa, sekä Procomp Solutions Oy:llä. Nykyisin (2014) Bräysy työskentelee optimointiin keskittyvässä Myopt Consulting Oy:ssä ja toimii lisäksi vierailevana tutkijana Hollannissa, Amsterdamissa VU yliopistossa.

Vuoden 2012 OR-henkilö: Bernt Åkesson

Suomen Operaatiotutkimussseura ry on valinnut TkT Bernt Åkessonin vuoden 2012 OR-henkilöksi. Åkesson on valmistunut Åbo Akademista diplomi-insinööriksi vuonna 2000 ja väitellyt vuonna 2006. Post- doc tutkijana hän toimi Tanskassa 2006-2007 ja tämän jälkeen hän on työskennellyt Puolustusvoimien Teknillisessä Tutkimuslaitoksessa eri tehtävissä kehittämässä ja soveltamassa taistelun laskentamalleja monitavoitteisissa sotilaallisen suorituskyvyn kehittämis- ja optimointiongelmissa.

Työllään Bernt Åkesson on merkittävällä tavalla edistänyt laskennallisia malleja, joilla voidaan arvioida taistelun eri osatekijöitä, erityisesti epäsuoraa tulta ja ilmasta – maahan –vaikutusta ja kenttälääkinnän tehokkuutta. Lisäksi hän on tuonut ja soveltanut monitavoiteoptimoinnin menetelmiä puolustushallinnon päätösanalyysiin.

Åkesson on tuottanut uutta, ja aiempaa tietoa ratkaisevasti täydentävää järjestelmien vaikuttavuuden mallinnusta puolustushallinnon tarpeisiin. Laskentamallien avulla voidaan entistä tarkemmin arvioida teknisten ja taktisten päätösten vaikutusta taistelukentän oloissa, ja luoda tieteellisesti pitävä pohja puolustusvoimien kehittämisen edellyttämiin päätöksiin.

Vuoden 2011 OR-henkilö: Mika Marttunen

Suomen Operaatiotutkimussseura ry on valinnut vuoden 2011 operaatiotutkijaksi Aalto-yliopiston johtavan asiantuntijan, TkT Mika Marttusen. Marttunen on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta diplomi-insinööriksi vuonna 1989. Tämän jälkeen hän on toiminut yhtäjaksoisesti ympäristöhallinnossa. Vuodesta 1995 lähtien hän on työskennellyt vesivarojen käytön ja hoidon tehtävissä Suomen ympäristökeskuksessa.

Työllään Mika Marttunen on merkittävällä tavalla edistänyt päätösanalyysin soveltamista suomalaisessa ympäristöpäätöksenteossa. Väitöskirjassaan hän on kehittänyt vesistösuunnittelun tueksi osallistavia monitavoitearvioinnin menetelmiä, joita on hyödynnetty menestyksellisesti esimerkiksi Pirkanmaan järvien ja Päijänteen säännöstelyssä. Näissä sovelluksissa vesistön tilaa ja käyttökelpoi­suutta parantavia toimenpiteitä on valmisteltu etenemällä vaiheittain vesistön nykytilan kartoituksesta ja sidosryhmien tavoitteiden määrittelystä aina vaihtoehtojen muodostamiseen ja johdonmukaiseen arviointiin.

Marttunen on osoittanut, että osallistava monitavoitearviointi parantaa päätöksentekijöiden, tutkijoi­den ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä laajoissa ympäristöhankkeissa. Sen avulla avulla voidaan nostaa liikenne-, tuulivoima- ja kaivoshankkeiden suunnittelun laatua, syventää sidosryhmäyhteistyötä ja edistää sopuratkaisujen löytymistä. Marttusen työn tulokset ovat laajasti käytössä ympäristöhallinnossa. Paraikaa niitä hyödynnetään muun muassa Pielisen juoksutusvaihtoehtojen vertailussa sekä tulvariskien hallinnassa Rovaniemellä ja Kokemäenjoen vesistössä.

Vuoden 2010 OR-henkilö: Jari Hämäläinen

Suomen Operaatiotutkimussseura ry on valinnut tekniikan tohtori, teknologiapäällikkö Jari Hämäläisen vuoden 2010 OR-henkilöksi. Hän on dosentti systeemianalyysin laboratoriossa Aalto-yliopistossa.

Työllään Jari Hämäläinen on edistänyt merkittävällä tavalla operaatiotutkimuksen menetelmien kehittämistä ja soveltamista. Hänen johtamassaan tutkimusyksikössä on toteutettu poikkeuksellisen monia ja vaikuttavuudeltaan huomattavia teollisuuden ja julkisen sektorin tutkimushankkeita, joiden tulokset ovat esimerkiksi parantaneet energiajärjestelmien turvallisuutta sekä tuotanto- ja logistiikkatoimintojen tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Jari Hämäläinen suoritti diplomi-insinöörin tutkinnon Teknillisen korkeakoulussa systeemiteorian laboratoriossa vuonna 1981. Tämän jälkeen hän työskenteli Teknillisessä korkeakoulussa ensin matematiikan laitoksella ja vuodesta 1984 lähtien tuolloin juuri perustetussa systeemianalyysin laboratoriossa. Väitöskirjansa hän laati Suomen Akatemian rahoituksella verenkierron toimintaa kuvaavista optimointimalleista. Nykyisin Hämäläinen työskentelee VTT:ssä teknologiapäällikkönä.

Vuoden 2009 OR-henkilö: Mikko Kurttila

Suomen Operaatiotutkimussseura ry. on valinnut maa- ja metsätaloustieteiden tohtorin Mikko Kurttilan vuoden 2009 OR-henkilöksi. Valinta vuoden FORS-henkilöksi on tunnustus henkilölle, joka on aktiivisesti kehittänyt tai soveltanut operaatiotutkimusta Suomessa, tai muuten lisännyt operaatiotutkimuksen tunnettuutta.

Työllään Mikko Kurttila on edistänyt olennaisella tavalla operaatiotutkimuksen menetelmien kehittämistä ja soveltamista metsäsuunnittelussa. Hän on johtanut lukuisia tutkimushankkeita, jotka ovat muun muassa edistäneet metsien monimuotoisuuden suojelua, tukeneet metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamista ja parantaneet metsien julkishyödykekäytön ohjausta. Hän on julkaissut laajasti kansainvälisissä sarjajulkaisuissa ja kotimaisilla julkaisufoorumeilla. Erityisen ansiokasta Kurttilan työssä on sen monipuolisuus: hän on esimerkiksi tarkastellut metsäsuunnitteluun liittyvää problematiikkaa sekä metsänomistajien että Metsähallituksen kannalta. Samoin hän on yhdistänyt työssään monipuolisesti erilaisia operaatiotutkimuksen menetelmiä.

Kurttila työskentelee metsäsuunnittelun professorina Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla). Hän valmistui kauppatieden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1992 ja vuonna 1995 maa- ja metsätaloustieteiden maisteriksi Joensuun yliopistosta vuonna. Hän väitteli maa- ja metsätaloustieteiden tohtoriksi Joensuun yliopistosta vuonna 2001. Vuosina 2007-08 hän työskenteli metsäsuunnittelun professorina Joensuun yliopistossa.

Vuoden 2007 OR-henkilö: Urho Pulkkinen

Vuoden 2007 OR-henkilöksi on valittu tekniikan tohtori, tutkimusprofessori Urho Pulkkinen. Pulkkinen on toiminut tutkimusprofessorina VTT:llä, jossa hän on johtanut riskianalyysin tutkimusryhmää.

Työllään Pulkkinen on edistänyt merkittävällä tavalla riskianalyysiä ja riskienhallintaa Suomessa. Hän on tehnyt arvostettua tutkimus- ja kehitystyötä riskitietoisen päätöksenteon kehittämiseksi. Hänen tutkimuksensa painopistealueita ovat olleet todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi, asiantuntija-arvioiden mallintaminen sekä teknisiä järjestelmiä kuvaavien ilmiömallien kehittäminen. Tämä tutkimus parantanut mitä erilaisimpien järjestelmien turvallisuutta: esimerkkejä ovat muun muassa ydinvoimalaitokset, teolliset tuotantoyksiköt ja sähkönsiirtoverkot.

Pulkkinen on ansioitunut myös opettajana. Hän on toiminut pitkään Teknillisessä korkeakoulussa riskianalyysin ja luotettavuustekniikan kurssien opettajana. Hän on ohjannut puolenkymmentä väitöskirjaa.

Vuoden 2006 OR-henkilö: Jyrki Kangas

Vuoden 2006 OR-henkilöksi on valittu professori, MTT Jyrki Kangas, joka toimii parhaillaan UPM-Kymmenen metsätalousjohtajana sekä Bonvesta Oy:n toimitusjohtajana. Aikaisemmin Jyrki Kangas on toiminut mm metsäsuunnittelun professorina Metla:ssa sekä Joensuun yliopistolla.

Jyrki Kankaan erityisinä ansioina FORS näkee OR-menetelmien viennin käytännön sovelluksiin, sekä palautteen tuomisen sovelluskentältä tutkimukseen. Hän on vaikuttanut merkittävästi metsäalan OR:n tutkimuksen kehittymiseen kansainvälisestikin, sekä alan t&k:n virkeyteen ja monipuolisuuteen Suomessa. Hän on myös kouluttanut ja ohjannut nuorempia tutkijoita alalle. Hän on toiminut tiiviissä yhteistyössä OR-menetelmien kehittäjien kanssa ja altistanut rohkeasti käytännön sovelluksia menetelmätiedeyhteisön kriittiseen tarkasteluun. Hänellä on laaja ja erittäin korkeatasoinen kansainvälinen tieteellinen julkaisutuotanto. Hän osallistuu edelleen aktiivisesti t&k-hankkeisiin, vaikka hänen nykyisenä päätehtävänään on vastata kokonaisvaltaisesti Suomen suurimman yksityisen metsäomaisuuden (930.000 ha), hallinnasta ja käytöstä.

Jyrki Kankaan tutkimustyön pääkohteita ovat monikriteerisen päätöksenteon tukimenetelmien soveltaminen metsäsuunnittelussa eri tavoitteiden, intressien ja käyttöjen yhteensovittamisessa, kaukokartoitus metsäinventoinnissa, riski ja epävarmuus päätöksenteon tukemisessa sekä sosiaalisen valinnan näkökulmat osallistavassa metsäsuunnittelussa.

Vuoden 2005 OR-henkilö: Mikko Syrjänen

Vuoden 2005 OR-henkilö valittiin Suomen Operaatiotutkimusseuran vaalikokouksessa 24.11.2005 ja julkistettiin virallisesti FORS-syysseminaarin yhteydessä 1.12.2005.

Vuoden 2005 OR-henkilöksi valittiin kauppatieteiden tohtori Mikko Syrjänen. Mikko Syrjäsen Helsingin kauppakorkeakoululle tekemä väitöskirja “Data Envelopment Analysis in Planning and Heterogeneous Environments” sijoittui ensimmäiseksi väitöskirjakilpailussa, jonka järjesti European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration (EDAMBA).

EDAMBAan kuuluu noin 50 jäsentä, joista useat ovat johtavia kauppakorkeakouluja Euroopassa. Seitsemän eri yliopiston edustajaa arvioi kaikki kilpailuun osallistuneet väitöskirjat tiedelehdissä käytössä olevaa anonyymiä arviointimenettelyä soveltaen.

Syrjäsen taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien alaan kuuluvassa artikkelimuotoisessa väitöskirjassa on kehitetty menetelmiä ja käytäntöjä tehokkuuden arviointiin sekä resurssien allokointiin. Tehokkuuden arviointiprosessin vaiheita eli panos- ja tuotostekijöiden ja mallin spesifikaatioiden valintaa käsitellään suomalaisten sähkönjakeluyhtiöiden tehokkuuden arviointimallin kehitystyön pohjalta.

Palkinto tuo välillisesti kunniaa suomalaiselle operaatiotutkimukselle ja myös Suomen operaatiotutkimusseuralle, jonka toimintaan Mikko Syrjänen osallistui varsin aktiivisesti väitöskirjaa tehdessään: hän oli useita vuosia johtokunnassa ja FORS:n varapuheenjohtajana vuosina 2002-2003. Mikko on toiminut myös Euroopan operaatiotutkimusseuran alaisen DEAPM:n (Data Envelopment Analysis and Performance Measurement Working Group) koordinaattorina. Tällä hetkellä hän työskentelee GAIA Group Oy:ssä ympäristö- ja energia-alan konsulttina lähinnä innovaatiokysymysten parissa.

Vuoden 2004 OR-henkilö: Hannu Kahra

FT Hannu Kahra on toiminut yli 20 vuotta kvantitatiivisten menetelmien kehittämis- ja soveltamistehtävissä korkeakouluissa ja niiden ulkopuolella. Hän on soveltanut optimointia ja simulointia viime vuosina erityisesti rahoituksen malleihin ja riskienhallintaan Kaupthing Sofissa Helsingissä ja Luxemburgissa sekä viimeisten kuukausien ajan maailman vanhimmassa pankissa Monte Paschi Asset Management SGR, Milano. Hän on myös palkannut sinne Suomesta kaksi nuorta tutkijaa, Janne Gustafssonin TKK:lta ja Lauri Pietarisen HKKK:lta, edistäen siten myös alalla toimivien nuorten tutkijoiden kansainvälistä osaamista ja yhteistyötä.

Hannu Kahra palkitaan pitkäaikaisesta työstä mallien kehittäjänä ja soveltajana vuoden 2004 OR-henkilön arvonimellä.

Aikaisempien vuosien OR-henkilöitä

  • 2003: Mari Hjelt
  • 2002: Jukka Ruusunen
  • 2001: Joonas Hokkanen
  • 2000: Aapo Siljamäki
  • 1999: Simo Makkonen