Säännöt

Seuran säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 17.11.2020 (vaalikokous) sekä 9.3.2021 ja ne on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta 6.5.2021. Voit ladata säännöt myös täältä.

Kotipaikka

Seuran nimi on Suomen Operaatiotutkimusseura ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää operaatiotutkimusta ja sen soveltamista sekä toimia siitä kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Tarkoituksensa saavuttamiseksi seura voi järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia, asettaa työryhmiä, tehdä esityksiä, antaa lausuntoja, julkaista ja tiedottaa sekä olla yhteistoiminnassa koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa. Seura ei harjoita liiketoimintaa eikä sen tarkoituksena ole myöskään toimia jäsentensä tai jäsentensä työnantajien etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Jäsenet

Seuran jäsenet ovat: varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajat ja kannattajajäsenet. Johtokunta hyväksyy hakemuksesta seuran varsinaiseksi jäseneksi operaatiotutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt. Kannattajajäseneksi voidaan kutsua henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka tukee taloudellisesti seuran toimintaa.
Seuran jäsenen on suoritettava vuosittain seuran vaalikokouksen määräämä jäsenmaksu tai kannattajajäsenmaksu.
Johtokunta voi myöntää kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen arvon ansioituneelle seuran jäsenelle. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen vapautetaan seuran jäsenmaksusta. Heillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

Toimihenkilö ja johtokunta

Seuran asioita hoitaa sen hallituksena vaalikokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä ja vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varajäsentä, joiden kaikkien toimikausi on yksi kalenterivuosi. Johtokunnan jäseneksi vaalikelpoisia ovat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat. Johtokunnan jäsen ei ole vaalikelpoinen kahdeksan perättäisen toimikauden jälkeisenä vuonna. Henkilö ei voi toimia johtokunnan puheenjohtajana neljännen perättäisen puheenjohtajana toimimansa toimikauden jälkeisenä vuonna. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin ja nimittää mahdolliset muut tarvittavat virkailijat. Mikäli johtokunnan varsinainen jäsen eroaa seurasta tai ilmoittaa olevansa pysyvästi esteellinen, niin johtokunta kutsuu hänen tilalleen varajäsenen vaalikokouksen päättämässä järjestyksessä.
Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsumana
tai jos vähintään kolmannes johtokunnan jäsenistä sitä haluaa ja on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta johtokunnan jäsentä ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Johtokunnan kokouksissa on sihteerillä ja varajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus.
Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin. Seuran hallitus voi antaa seuran toimihenkilölle, työntekijälle tai jäsenelle oikeuden kirjoittaa seuran nimen yksin.

Kokoukset

Johtokunta kutsuu seuran koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella sekä huolehtii esitettävien asioiden valmistelusta. Seura on kutsuttava kuukauden kuluessa koolle, mikäli vähintään 1/10 jäsenmäärästä sitä kirjallisesti vaatii. Johtokunta voi päättää jäsenten mahdollisuudesta osallistua kokoukseen myös postitse tai tietoliikenneyhteyden avulla.
10§

Seuran vaalikokous pidetään vuosittain 1.10. – 30.11. välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

2. vahvistetaan johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä jäsenmaksun suuruus

3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä muut jäsenet

4. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

5. käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti esitetty johtokunnalle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vaalikokousta.

11§

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain 1.4.-31.5. välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

2. esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta

4. käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti esitetty johtokunnalle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vuosikokousta.

12 § Kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuunottamatta 17 § mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Omaisuuden hoito

13§ Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima vuosikertomus sekä muut tarpeelliset tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on helmikuun kuluessa annettava seuran tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten.
14§ Tilintarkastajien tulee maaliskuun loppuun mennessä antaa johtokunnalle seuran vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan seuran hallinnon ja tilien tarkastamisesta.
15§ Seuran arvopaperit ja vakuudet säilytetään pankkiholvissa.
16§ Seuran rahasto(j)a hoidetaan niiden erikoissääntöjen mukaisesti.

Muita määräyksiä

17§ Jos päätös koskee seuran sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista, vaaditaan 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä seuran kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.
18§ Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan seuran rahastot, arkisto ja muut varat jollekin seuran tarkoituksen hyväksi työskentelevälle suomalaiselle rekisteröidylle seuralle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle.