Säännöt

Kotipaikka

Seuran nimi on Suomen Operaatiotutkimusseura ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää operaatiotutkimusta ja sen soveltamista sekä toimia siitä kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Tarkoituksensa saavuttamiseksi seura voi järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia, asettaa työryhmiä, tehdä esityksiä, antaa lausuntoja, julkaista ja tiedottaa sekä olla yhteistoiminnassa koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa. Seura ei harjoita liiketoimintaa eikä sen tarkoituksena ole myöskään toimia jäsentensä tai jäsentensä työnantajien etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Jäsenet

Seuran jäsenet ovat: varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kannattajajäsenet. Johtokunta hyväksyy hakemuksesta seuran varsinaiseksi jäseneksi operaatiotukimuksesta kiinnostuneet henkilöt. Kannattajajäseneksi voidaan kutsua henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka tukee taloudellisesti seuran toimintaa.
Seuran jäsenen on suoritettava vuosittain seuran vaalikokouksen määräämä jäsenmaksu tai kannattajajäsenmaksu.
Johtokunta voi myöntää kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen arvon ansioituneelle seuran jäsenelle. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen vapautetaan seuran jäsenmaksusta. Heillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

Toimihenkilö ja johtokunta

Seuran asioita hoitaa sen hallituksena vaalikokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä ja vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varajäsentä, joiden kaikkien toimikausi on yksi kalenterivuosi. Johtokunnan jäsen ei ole vaalikelopinen viiden perättäisen toimikauden jälkeisenä vuonna. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin ja nimittää mahdolliset muut tarvittavat virkailijat. Mikäli johtokunnan varsinainen jäsen eroaa seurasta tai ilmoittaa olevansa pysyvästi esteellinen, niin johtokunta kutsuu hänen tilalleen varajäsenen vaalikokouksen päättämässä järjestyksessä.
Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään kolmannes johtokunnan jäsenistä sitä haluaa ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta johtokunnan jäsentä ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Johtokunnan kokouksissa on sihteerillä ja varajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus.
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin kanssa.

Kokoukset

Johtokunta kutsuu seuran koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella sekä huolehtii esitettävien asioiden valmistelusta. Seura on kutsuttava kuukauden kuluessa koolle, mikäli vähintään 1/10 jäsenmäärästä sitä kirjallisesti vaatii.
10§

Seuran vaalikokous pidetään loka-marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1.        valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

2.        vahvistetaan johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä jäsenmaksun suuruus

3.        valitaan johtokunnan puheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä muut jäsenet

4.        valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

5.        käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti esitetty johtokunnalle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vaalikokousta.

11§

Seuran vuosikokous pidetään huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1.        valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

2.        esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

3.        päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta

4.        käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti esitetty johtokunnalle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vuosikokousta.

12 § Kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuunottamatta 17 § mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Omaisuuden hoito

13§ Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima vuosikertomus sekä muut tarpeelliset tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on helmikuun kuluessa annettava seuran tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten.
14§ Tilintarkastajien tulee maaliskuun loppuun mennessä antaa johtokunnalle seuran vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan seuran hallinnon ja tilien tarkastamisesta.
15§ Seuran arvopaperit ja vakuudet säilytetään pankkiholvissa.
16§ Seuran rahasto(j)a hoidetaan niiden erikoissääntöjen mukaisesti.

Muita määräyksiä

17§ Jos päätös koskee seuran sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista, vaaditaan 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä seuran kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.
18§ Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan seuran rahastot, arkisto ja muut varat jollekin seuran tarkoituksen hyväksi työskentelevälle suomalaiselle rekisteröidylle seuralle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle.